Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną.

Alimenty od dziadków – sposób na rodzica uchylającego się od płacenia na rzecz dziecka?
18 października 2019
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.
21 listopada 2019

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Wszystko co zostaje nabyte w trakcie jego trwania (np. wynagrodzenie za pracę bądź trwałe składniki majątku) wchodzi w skład majątku wspólnego. Kiedy sytuacja małżonków wymaga odseparowania ich majątków, niezbędne jest sporządzenie stosownej umowy lub wszczęcie postępowania przed sądem.


W przeważającej części polskich małżeństw istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W większości związków małżeńskich, strony nie zawierają bowiem intercyzy. Ustrój ten sprawdza się dobrze gdy małżonkowie, mający do siebie zaufanie, zgodnie gospodarują wspólnym majątkiem. Gdy zaś pomiędzy stronami przestaje się układać na tyle, że przestają sobie finansowo ufać, warto ustanowić rozdzielność majątkową. Może ona zostać wprowadzona mocą notarialnej umowy małżonków lub na podstawie wyroku sądu. Czasem sytuacja małżonków uzasadnia ustanowienie takiego stanu z datą wsteczną.

Każdy ma swój budżet

Można powiedzieć, że ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje, że każdy z małżonków ma swój własny budżet. Małżonkowie nie muszą wówczas dzielić się wynagrodzeniem za pracę ani informować się wzajemnie o swoich zobowiązaniach. Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – każdy z małżonków działa na swój własny rachunek.

W sytuacji, kiedy brak porozumienia małżonków co do umownego ustanowienia intercyzy, każdy z małżonków może złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Aby Sąd przychylił się do tego żądania muszą jednak istnieć „ważne powody”. Ważnym powodem do ustanowienia przez sąd rozdzielności jest życie w rozłączeniu (tzw. separacja faktyczna), zachowanie jednego z małżonków, które godzi w dobro rodziny (np. zaciąganie bez konsultacji pożyczek, które zagrażają interesowi rodziny) lub występowanie różnego rodzaju dysfunkcji po stronie jednego małżonka (np. alkoholizm, choroba psychiczna lub trwonienie majątku wspólnego).

Pozew składa się zawsze do sądu rejonowego.

Jeśli Sąd uzna powództwo o rozdzielność majątkową małżeńską za zasadne, to datą ustanowienia jest najczęściej data wniesienia powództwa o rozdzielność majątkową. W wyjątkowych wypadkach sąd może jednak ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną, tzn. jeszcze przed datą wniesienia powództwa.

Data ustalenia rozdzielności ma bardzo istotne znaczenie przy postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków. To właśnie na tę datę badany będzie stan i skład majątku małżonków.

Sąd ustanowi pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową z datą wsteczną gdy w postępowaniu zostanie wykazane, że przemawia za tym interes rodziny (także małoletnich dzieci Stron) oraz przemawiają za tym okoliczności danej sprawy. Jeżeli zachodzą ku temu powody oraz mając na uwadze planowany przez nas sposób podziału majątku małżeńskiego, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną.


Jeżeli potrzebujesz pomocy w postępowaniu, dotyczącym ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub chcesz omówić ze mną swoją sytuację prawną – zapraszam Cię do kontaktu. Napisz lub zadzwoń do mnie.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt