Zmiana miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie.

Świąteczne życzenia.
22 grudnia 2021
Osobista opieka nad dzieckiem a alimenty.
23 marca 2022

W wyroku rozwodowym rodziców małoletniego dziecka, sąd musi zawsze rozstrzygnąć o: zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, kosztach utrzymania dziecka (kogo one obciążają i w jakiej wysokości) oraz o miejscu zamieszkania dziecka po rozwodzie jego rodziców. Dodatkowo, sąd może (ale nie zawsze musi!) uregulować formę i częstotliwość kontaktów dziecka z rodzicem, z którym na stałe dziecko nie będzie zamieszkiwało.


„Wyprowadzam się z dzieckiem z Warszawy do Szczecina i mam w nosie Twoje zdanie!”

Zdarza się, że rodzic, przy którym dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania, planuje przeprowadzkę wraz z dzieckiem do innego miasta. W przypadku dużej odległości od pierwotnego miejsca zamieszkania dziecka, taka zmiana ma istotny wpływ na sposób realizowania opieki nad dzieckiem, przez drugiego małżonka.

Jeżeli rodzice dziecka, mają przyznaną pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, wyprowadzka dziecka do innego miasta, uzależniona jest od zgody obydwojga rodziców.

Zanim zatem rodzic, przy którym dziecko ma ustalone miejsce jego zamieszkania, zacznie siebie i dziecko pakować, powinien uzyskać zgodę na taki wyjazd. Co w sytuacji, gdy drugi rodzic się nie zgadza…?

W przypadku braku wspólnej decyzji rodziców na przeprowadzkę dziecka do innego miasta – decyzję w tym zakresie (zastępującą zgodę drugiego rodzica) podejmuje sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

W tego typu sprawach, sąd uważnie bada sytuację danego dziecka i ma obowiązek kierować się jego dobrem. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej zawsze równoznaczne z samodzielnością drugiego rodzica?

Jeżeli na mocy wyroku rozwodowego, jeden z rodziców ma pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem, a drugi ma ją ograniczoną do określonych kwestii (np. prawo do współdecydowania o leczeniu, edukacji czy wyjeździe zagranicznym na okres powyżej 2 miesięcy), nie oznacza to automatycznie, że rodzic z pełnią władzy może samodzielnie decydować o wyprowadzce z dzieckiem na drugi koniec Polski.

W tej kwestii wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy. Wskazał on, że ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych uprawnień i obowiązków wobec dziecka nie oznacza automatycznie wyłączenia go od współdecydowania o niektórych, ustotnych sprawach dziecka. Sąd Najwyższy wskazał, że nie każda decyzja podejmowana musi być przez rodziców wspólnie, niemniej wystarczającą ku temu przesłanką jest, by od sposobu jej rozstrzygnięcia zależała dalsza możliwość wykonywania uprawnień i obowiązków drugiego rodzica.

Zatem również w przypadku, gdy z treści wyroku rozwodowego wynika ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica (z którym dziecko nie mieszka na stałe), do prawa współdecydowania o innych niż miejsce zamieszkania, kwestiach – powinniśmy uzyskać zgodę byłego małżonka. W przypadku jej braku, konieczny jest wniosek do sądu rejonowego.


Jeżeli masz pytania, dotyczące tego tematu lub potrzebujesz omówić swoją sytuację z adwokatem, specjalizującym się w sprawach rodzinnych - skontaktuj się ze mną. Napisz lub zadzwoń. Postaram się szybko udzielić Ci pomocy prawnej.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt